Pobierz podanie do bursy

* * *

REGULAMIN BURSY
SIÓSTR MARYI NIEPOKALANEJ DLA DZIEWCZĄT

ul. Koniawska 51, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95-723-96-77

Pamiętam, że mieszkam w Domu, który ma charakter chrześcijański. Jeżeli jestem ochrzczona, to noszę w sobie godność Dziecka Bożego. Jestem więc zobowiązana do zachowania PRAWA BOŻEGO. Szanuję przekonania innych oraz ducha panującego w Bursie.

Podstawy prawne:

Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi:

 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989
 2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 1982 Nr 35 poz. 230).
 3. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawie nieletnich (Dz.U. 1982 nr 35 poz. 228 z późniejszymi zmianami).
 4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2003 Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami).
 5. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz.U.1996 Nr 67, poz. 329 z  późniejszymi zmianami).

§ 1

Informacje wstępne:

 1. Bursa Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej jest prywatną placówką o charakterze chrześcijańskim.
 2. Uczennice korzystające z placówki mają obowiązek respektować jej religijno- wychowawczy charakter.
 3. Bursa jest przeznaczona dla tych wychowanek, które chcą się uczyć i przyjmują związane z tym obowiązki.
 4. Sprawy niewyszczególnione w regulaminie regulują rozporządzenia s. Dyrektor Bursy oraz stosowne regulaminy.

§ 2

Plan dnia w bursie:

 1. Śniadanie w godz. od 6:30 – 7:30
 2. Porządki w pokojach
 3. Zajęcia w szkole 8:00-16:00
 4. Obiad w godz. od 14:00 do 16:15
 5. Czas wolny 16:15 – 17:15
 6. Dyżur na portierni od 17:30 -20:00 pełni jedna z uczennic.
 7. Kolacja w godz. od 18:30 -19:00
 8. Nauka własna w godz. od 19.00 do 20.00
 9. Zajęcia zorganizowane w bursie ok. 20.00
 10. Toaleta wieczorna 20.15 – 22:00
 11. Cisza nocna obowiązuje w godz. od 22:00 do 06.00 .W godzinach ciszy nocnej bursa jest zamknięta. Wszystkie uczennice zobowiązane są do powrotu do bursy do godziny 21:00.

§ 3

Uczennica ma obowiązek:

 1. Zapoznać się z regulaminem Bursy i przestrzegać go.
 2. Okazywać szacunek wychowawcom i wykonywać ich polecenia.
 3. Tworzyć atmosferę życzliwości i przyjaźni, pomagać słabszym, przeciwdziałać wszelkim przejawom zła.
 4. Przezwyciężać błędy własne i koleżanek, w przypadku nieporozumień szukać rozwiązań wspólnie z wychowawczynią lub s. dyrektor bursy.
 5. Uczestniczyć czynnie w życiu wspólnotowym, wykonywać prace społeczno-użyteczne.
 6. Przestrzegać zakazu palenia wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu oraz środków odurzających w jakiejkolwiek postaci, posiadania i propagowania materiałów o treści pornograficznej.
 7. Niezwłocznie zgłaszać s. Dyrektor Bursy lub wychowawczyni wypadki zachorowań.
 8. Dokumentować na bieżąco swoje nieobecności.
 9. Zaznaczać na tablicy, znajdującej się w dyżurce, każdorazowe opuszczanie bursy, a po powrocie potwierdzać swoją obecność.
 10. Zgłaszać nadzwyczajne wyjazdy w ciągu tygodnia i wpisywać je do zeszytu wyjazdów.
 11. Wyjeżdżając z bursy i wracając wpisać się na listę EWIDENCJI WYJAZDU/POWROTU.
 12. Przestrzegać instrukcji użytkowania urządzeń elektrycznych dostępnych dla uczennic bursy.
 13. Uczestniczyć w jednorazowym szkoleniu/ćwiczeniu z zakresu bezpieczeństwa pożarowego tj. ewakuacji w rejon zbiórki.
 14. Oszczędnie korzystać z wody oraz energii elektrycznej i cieplnej.
 15. Nie zakłócać ciszy podczas nauki własnej i ciszy nocnej.
 16. Dbać o kulturę słowa i estetyczny, skromny, schludny wygląd.

 § 4

Uczennica ma prawo do:

 1. Opieki wychowawczej i warunków pobytu  zapewniających higienę i bezpieczeństwo.
 2. Rozwijania swoich zainteresowań i zdolności.
 3. Przejawiania własnej aktywności w organizowaniu różnych form życia kulturalnego w bursie.
 4. Jawnego, ale kulturalnego wyrażania swoich opinii dotyczących życia w bursie.
 5. Przyjmowania odwiedzin osób spoza placówki w miejscu do tego przeznaczonym do godziny 21.00 za zgodą wychowawczyni lub s. Dyrektor.
 6. Korzystania ze środków masowego przekazu: TV, internetu i biblioteki. Oglądanie programów  telewizyjnych do godziny 22.00.

 § 5

Troska o mienie bursy:

 1. Wszelkie szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu uczennica (lub rodzic/prawny opiekun) zobowiązana jest naprawić lub zniszczony sprzęt odkupić.
 2. Każda uczennica jest odpowiedzialna za całość powierzonego jej mienia bursy.
 3. Zabrania się oklejać drzwi, ściany i meble w pokojach.
 4. Uczennice bursy zobowiązane są do utrzymania czystości i porządku we wszystkich pomieszczeniach, a szczególnie w swoich pokojach:
  1. dbać o czystość pokoju,
  2. pościelić łóżko,
  3. codziennie wynosić śmieci,
  4. codziennie wycierać kurze i dbać o czystość mebli,
  5. codziennie zamieść podłogę.
 5. Zabrania się wynoszenia naczyń ze stołówki. Zachowanie się na stołówce określa Regulamin stołówki.

§ 6

Zasady bezpieczeństwa, higieny i zdrowia:

 1. Uczennice zobowiązane są do przestrzegania zasad BHP w bursie i na terenie przyległym.
 2. Zgodnie z przepisami p.poż. w razie ogłoszenia alarmu pożarowego wszystkie mieszkanki opuszczają bursę i udają się w miejsce zbiórki po ewakuacji zostawiając otwarte drzwi od pokoju (plany ewakuacji są umieszczone na każdej kondygnacji).
 3. Nie można wychylać się z okien i siadać na parapetach.
 4. Zabrania się zamykania pokoi mieszkalnych na klucz przez przebywające wewnątrz wychowanki.
 5. Należy zachować ostrożność przy wykonywaniu różnych czynności.
 6. Nie można przechowywać w bursie środków mogących spowodować zagrożenie zdrowia lub życia.
 7. Zabrania się korzystania w pokoju  z  własnych  urządzeń elektrycznych. Wszelkie usterki elektryczne należy zgłaszać wychowawczyni lub s. Dyrektor Bursy.
 8. Zabrania się wnoszenia do bursy oraz posiadania środków odurzających, wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, alkoholu, materiałów o treści pornograficznej.

 § 7

Nagrody:

Za wzorowe wykonywanie powinności uczennica może otrzymać:

a) pochwałę wychowawcy,
b) pochwałę s. Dyrektor Bursy,
c) list pochwalny do rodziców.

 § 8

Kary:

 1. Za naruszenie zasad regulaminu bursy uczennica może otrzymać:
 2. naganę s. Dyrektor Bursy (z powiadomieniem rodziców),
 3. naganę s. Dyrektor Bursy z ostrzeżeniem o skreśleniu z listy mieszkańców (z  powiadomieniem rodziców).
 4. Za rażące nieprzestrzeganie regulaminu uczennica może:
 5. utracić prawo do mieszkania w bursie na pewien czas,
 6. zostać skreślona z listy mieszkańców,
 7. zostać warunkowo przyjęta do bursy na następny rok szkolny.
 8. Ze względu na bezpieczeństwo wszystkich wychowanek, każde nieuzasadnione, nawet nieumyślne użycie podręcznego sprzętu pożarowego (gaśnice) skutkuje ukaraniem uczennicy karą przewidzianą w pkt. 1b lub 2a.
 9. Rodzice uczennicy ukaranej naganą  zobowiązani są do kontaktu z s. Dyrektor Bursy.

W przypadku otrzymania przez uczennicę nagany z ostrzeżeniem o skreśleniu z listy mieszkańców bursy, rodzice uczennicy zobowiązani są do skontaktowania się z s. Dyrektor w przeciągu dwóch tygodni od decyzji w celu podpisania kontraktu. W przypadku niepodpisania kontraktu następuje skreślenie uczennicy z listy mieszkańców bursy.

§ 9

Informacje dodatkowe:

 1. Warunkiem koniecznym pobytu w bursie, jest należyte wywiązywanie się z obowiązku uczestnictwa w katechezie we wszystkich latach nauki oraz wywiązywanie się z uczestnictwa w praktykach religijnych w szkole (rekolekcje). W domu znajduje się zawsze dostępna dla uczennic kaplica. Raz w miesiącu sprawowana jest w kaplicy Msza św. lub nabożeństwo dla wszystkich uczennic. Obecność obowiązkowa.
 2. Na każdy rok szkolny w bursie ustala się kalendarz wydarzeń, uroczystości, spotkań o charakterze formacyjnym i wychowawczym oraz imprez bursowych. Uczestnictwo w tych spotkaniach jest obowiązkowe.
 3. W bursie można przechowywać tylko przedmioty konieczne do nauki i codziennego życia.
 4. Nie należy przechowywać większych sum pieniędzy i wartościowych przedmiotów. W wypadku ich utraty lub zniszczenia bursa nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Bursa czynna jest od godz. 17.00 w niedzielę do godz. 17.00 w piątek. Pozostanie na weekend jest możliwe w porozumieniu z s. Dyrektor Bursy. Koszty pobytu w soboty i niedziele regulowane są na bieżąco.
 6. W piątek, przed opuszczeniem bursy, należy pozostawić porządek w pokojach (pusty kosz, pościelone łóżko, porządek na biurku i półkach i zmyta podłoga), wyłączyć z kontaktu urządzenia elektryczne oraz zgasić światło.
 7. Przebywanie uczennicy poza bursą po godz. 21.00 jest dopuszczalne w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim uzgodnieniu z wychowawczynią lub s. Dyrektor.
 8. Bursa nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczennic przebywających poza jej terenem.
 9. O rezygnacji z miejsca w Bursie należy zgłosić pisemnie dwa tygodnie od planowanego wyprowadzenia się (odpowiedni formularz znajduje się w biurze Bursy).

§ 10

Regulamin dyżurów :

 1. Obowiązkiem każdej uczennicy jest pełnienie dyżurów na terenie bursy.
 2. Grafiki dyżurów sporządza wychowawczyni lub s. Dyrektor Bursy.

§ 11

 1. Opłata stała za pobyt w bursie wynosi 130 zł miesięcznie.
 1. W bursie istnieje możliwość korzystania ze wszystkich posiłków. Śniadania są obowiązkowe. Rezygnację z kolacji w kolejnym miesiącu należy uzgodnić z s. Dyrektor pod koniec mijającego miesiąca. Odpłatność za posiłki:

–  Śniadanie  – 4,00 zł
–  Obiad        – 7,00 zł
–  Kolacja      – 4,00 zł

 1. Opłaty należy regulować z góry do 15-go każdego miesiąca, którego należność dotyczy. W przypadku, gdy dzień ten jest ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień płatności uważa się najbliższy dzień powszedni. Nieterminowe płacenie powoduje naliczanie ustawowych odsetek.
 2. Zwrot kosztów wyżywienia może nastąpić tylko w przypadku usprawiedliwionej nieobecności wychowanki, która wynosi więcej niż trzy dni kolejno liczone.
 3. Dwukrotne, nieuzasadnione uiszczenie opłaty za bursę po terminie, może spowodować skreślenie uczennicy z listy wychowanków.
 4. Brak opłaty do końca miesiąca, w którym minął termin płatności spowoduje skreślenie uczennicy z listy wychowanków.

UWAGA:

Każda uczennica przywozi z domu swoją kołdrę, poduszkę i pościel. Prosimy również o zabranie kubka i lampki nocnej, z których będzie korzystać w pokoju.